Wybor oferty Drukuj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku informuje, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PTOMW/2019 dotyczące dostawy sprzętu komputerowego, biurowego, multimedialnego, wyposażenia pracowni komputerowej na potrzeby projektu „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

CZĘŚĆ I. SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY

KOMSERWIS sp. z o.o. ul. Piasta 16, 15-044 Białystok

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Wykonawca spełnił wymogi formalne określone w postępowaniu.

DOKUMENT TUTAJ