"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Dokumentacja PDF Drukuj Email

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIAŁYMSTOKU

TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 MARCA 2021

 

TUTAJ

 


Wizja szkoły

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Jest placówką nowoczesną, innowacyjną.

3. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu zdobycie rzetelnej wiedzy oraz harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości.

4. Uczeń korzysta z nowoczesnych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej. Rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi.

5. Nauczanie i wychowanie w szkole służy rozwijaniu u dziecka poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku do każdego człowieka, miłości do ojczyzny, otwarcia na inne tradycje i kultury, a przede wszystkim zapobiega wszelkiej dyskryminacji.

6. Nad rozwojem dziecka czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

7. Nauczyciele współpracują z rodzicami, którzy są partnerami szkoły.

8. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę i uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Misja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki jest szkołą, która:

-świadczy wysokiej jakości usługi edukacyjne

-przygotowuje uczniów do dalszych etapu kształcenia

-przygotowuje absolwentów do życia we współczesnych społeczeństwie

-skupia się na dążeniu do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia

-kształtuje właściwe postawy społeczne, uczy tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych

-doskonali proces nauczania i uczenia się

-promuje zdrowy styl życia

-zacieśnia współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym

-wspiera rodzinę w wychowywaniu dzieci

-zapewnia bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom

-systematycznie unowocześnia i uzupełnia bazę materialną

-tworzy optymalne warunki dla rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej

-jest otwarta i przyjazna dla uczniów. Jej działalność opiera się na współpracy miedzy uczniami i pracownikami oraz miedzy rodzicami i nauczycielami.

Model absolwenta

Absolwent naszej szkoły jest:

Odpowiedzialny Umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje
Jest świadomy konsekwencji swojego zachowania
Umie rozwiązywać problemy
Cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
Zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować
Zna swoje mocne strony i potrafi je doskonalić
Umie dokonać samooceny
Potrafi stabilizować uczucia i emocje
Tolerancyjny i otwarty Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, religii, tradycji kulturowej
Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym
Jest wrażliwy na potrzeby innych
Nawiązuje kontakty z rówieśnikami
Umie współdziałać w grupie
Prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych
Uczciwy i prawy Umie odróżniać dobro od zła
Cechuje go uczciwość i prawdomówność
Zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje
Bezinteresownie niesie pomoc innym
Zna symbole narodowe, regionalne, religijne i wie, jak się wobec nich zachować
Dba o kulturę języka ojczystego
Świadomy Zna swoją wartość, prawa i obowiązki
Zna i respektuje prawa innych ludzi
Twórczy i kreatywny Generuje nowe pomysły
Dostrzega potrzebę zmiany
Ma bogatą wyobraźnię
Poszukuje nowych sposobów selekcjonowania i przyswajania informacji
Posiada wiedzę i zdolności Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne
Posiada umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów na miarę swoich możliwości
Umie się uczyć,
Stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł
Komunikuje się w języku angielskim
Aktywny i ciekawy całego świata Posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości
Ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki
Wykazuje się samodzielnością
Wyróżnia się świadomością ekologiczną
Wykorzystuje technologię informatyczną

Główne kierunki rozwoju szkoły na lata 2016/2017 – 2020/2021

SFERA
wychowawcza dydaktyczna
Kształtować prawidłowe postawy w relacjach międzyludzkich Rozwijać edukację matematyczno - przyrodniczą w klasach
1-6
Promować działania wolontariatu Kształtować i wzmacniać postawę ekologiczną
Podejmować działania profilaktyczno - sportowe w zakresie rozwoju kultury fizycznej  uczniów
organizacyjna

Zmodernizować teren wokół budynku szkoły

Rozbudować salę gimnastyczną
Stworzyć bazę lokalową
i sprzętową biblioteki szkolnej jako miejsca wydarzeń kulturalnych środowiska szkolnego
i lokalnego
Wzbogacać zasoby szkoły
w sprzęt multimedialny
Stworzyć nowoczesną pracownię do nauki języków obcych
Zorganizować pracę świetlicy/ opiekę świetlicową, jako miejsce przyjazne każdemu dziecku Przeprowadzić modernizację sprzętowo-lokalową pracowni komputerowej. Utworzyć mobilną pracownię komputerową

CELE STRATEGICZNE NA LATA 2016/2017-2020/2021 TUTAJ

Główne kierunki rozwoju szkoły w latach 2011-2015

1. Efektywnie planować pracę dydaktyczną w celu osiągnięcia wysokich wyników sprawdzianu zewnętrznego.

2.  Promować nowe metody i techniki uczenia.

3. Wdrożyć nową podstawę programową na II etapie edukacyjnym.

4. Stworzyć system monitorowania postępów uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wychowawczymi.

5. Motywować nauczycieli do doskonalenia kwalifikacji zawodowych, wdrażania programów autorskich, innowacji.

6. Doskonalić efekty działalności szkoły realizując rekomendacje wynikające z ewaluacji wewnętrznej, z nadzoru pedagogicznego, analizy wyników sprawdzianu.

7. Doskonalić współpracę z rodzicami.

8. Zmodernizować boiska.

9. Wyposażyć sale szkolne w sprzęt multimedialny (laptop, głośniki, projektor, ekran, tablica interaktywna) z dostępem do Internetu.

10. Promować placówkę w środowisku lokalnym.

11. Realizować projekty edukacyjne z udziałem funduszy europejskich.


Cele strategiczne na lata 2011-2015 TUTAJ

Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród nauczycieli, rodziców z Rady Rodziców Szkoły oraz uczniów z SU i MSU - analiza ilościowa. TUTAJ

Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród nauczycieli, rodziców z Rady Rodziców Szkoły oraz uczniów z SU i MSU - analiza jakościowa. TUTAJ