Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych PDF Drukuj Email

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUP W I PÓŁROCZU  2014/2015R TUTAJ

 

Język niemiecki

Lekcje języka niemieckiego to nauka i zabawa. Uczniowie klas IV - VI poznają podstawy języka naszego sąsiada, dowiadują się ciekawostek językowych, geograficznych i kulturowych dotyczących różnych krajów niemieckojęzycznych. Uczestnicy zajęć pracują z podręcznikiem „Punkt”, który wprowadza ich w tajniki języka. Różnorakie ćwiczenia maja na celu rozwijanie wszystkich sprawności językowych. Podczas spotkań wykorzystywane są gry i zabawy językowe, uczniowie korzystają z różnych pomocy, m.in. puzzli, memory, domino, gier planszowych i tablicy interaktywnej. Czasem udaje nam się połączyć naukę z aktywnością fizyczną (dyktando biegane).

Galeria zdjęć tutaj

 

Muzyka, rytmika, taniec

Uczestnikami zajęć rozwijających „Muzyka/rytmika/taniec” są uczniowie, których łączy pasja rozwijania zainteresowań tanecznych, wyrabiania poczucia rytmu oraz nawyków ruchowych. W trakcie zajęć dziewczęta i chłopcy uczą się rozpoznawania rytmów w muzyce, tworzą interpretacje ruchowe różnorodnych utworów muzycznych, powtarzają rytmy na prostych instrumentach muzycznych, uczą się kroków i figur wybranych tańców, relaksują się przy muzyce. Wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający, instrumenty muzyczne, różnorodność utworów i zabawa przy muzyce to walory tych zajęć.

Galeria zdjęć tutaj

Język rosyjski

Głównym celem zajęć rozwijających z języka rosyjskiego jest opanowanie przez uczniów znajomości języka na poziomie podstawowym, zapoznanie z realiami życia Rosjan i kulturą kraju, kształtowanie czterech sprawności językowych (rozumienia tekstu słuchanego, rozumienia tekstu pisanego, mówienia, czytania) w oparciu o osiągnięcia współczesnej metodyki. Podczas zajęć uczniowie poznają i utrwalają nowe wyrazy i zwroty w języku obcym. Uczą się języka rosyjskiego w oparciu o zadania dydaktyczne, kształtujące zdolność myślenia ucznia oraz umiejętność rozumienia tekstu (kojarzenia, dostrzegania różnic i podobieństw).

Galeria zdjęć tutaj

Wolontariat

Zajęcia kierowane są do uczniów klas IV-VI, którzy czują potrzebę świadczenia bezinteresownych działań na rzecz innych osób. Prowadzi je Aneta Butkiewicz. W trakcie cyklicznych spotkań, uczniowie poznają różnorodne formy aktywności wolontariackiej, uczą się współpracować, planować, działać w grupie. Rozwijają swoją pomysłowość i kreatywność, poszukując najlepszych rozwiązań i form do przeprowadzenia różnorodnych akcji. Otwierają się na drugiego człowieka i jego potrzeby. Zdobywają wiedzę na temat pomocy osobom niepełnosprawnym, ubogim oraz odrzuconym. Poszukują nowych pól działania, w których mogą uczestniczyć teraz i w przyszłości.

Uczniowie po zakończeniu zajęć łatwiej dostrzegą potrzeby drugiego człowieka, chętniej i aktywniej włączą się w akcje charytatywne. Zdobędą wiedzę i umiejętności mogące przydać się w przyszłej pracy zawodowej lub aktywności wolontariackiej.

obejrzyj filmik

obejrzyj filmik

"Reporter"

Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zainteresowania reporterskie i pisarskie. Zgłębiają tajniki pracy dziennikarza. Uczą się przeprowadzać wywiady, redagować teksty informacyjne, pisać recenzje, nagrywać audycje i wywiady radiowe oraz fotografować wydarzenia. Wszystkie wytwory pracy reporterskiej będą umieszczone w gazetce szkolnej. Podczas zajęć z modułu „Reporter” przewidziane są wyjścia do redakcji lokalnej prasy, telewizji i radia. Nie zabraknie również zajęć „w terenie”, podpatrywania rzeczywistości. Być może zajęcia te będą dla niektórych uczestników pierwszym krokiem w wyborze dziennikarskiego rzemiosła, jednak z pewnością pozwolą na samodzielność w myśleniu, działaniu i prezentowaniu swych myśli i sądów. Uświadomią uczniom jak ważna jest odpowiedzialność za „słowo mówione i pisane”.

Galeria zdjęć tutaj

 

"Logiczne myślenie"

Moduł „Logiczne myślenie” skierowany jest do uczniów zainteresowanych matematyką. Uczestnikami są uczniowie klas IV-VI. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. W trakcie 20 spotkań uczestnicy poznają piękno i bogactwo zagadnień matematycznych. Przekonają się, że matematyka nie musi być nudna, a potrafi fascynować i zachęcać do samodzielnego zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Przedstawiane w formie zabawy zagadnienia będą zmuszały uczestników do logicznego i kreatywnego myślenia, do poszukiwania niestandardowych rozwiązań, do pobudzania wyobraźni.

 

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu z języka polskiego

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego są skierowane do uczniów klasy VI. Mają one na celu przygotowanie szóstoklasistów do sprawdzianu przeprowadzanego na zakończenie szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzi nauczycielka języka polskiego - Beata Surmacewicz.

Na spotkaniach uczniowie utrwalają wiedzę z języka polskiego oraz doskonalą umiejętności, które będą badane na sprawdzianie szóstoklasisty. Uczestnicy redagują dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnej, rozwijają umiejętność  rozumienia czytanego tekstu, utrwalają zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Szóstoklasiści korzystają ze słowników, rozwiązują testy, wykonują różnorodne ćwiczenia na tablicy interaktywnej oraz pracują w grupach.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach poszerzą swoją wiedzę z języka polskiego, a także przygotują się do  właściwego napisania sprawdzianu szóstoklasisty.

Na zajęciach z języka polskiego uczniowie wykonują wiele ćwiczeń na tablicy interaktywnej. Poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań doskonalą m.in. umiejętność redagowania opisu dzieła sztuki i krajobrazu. Ćwiczą również ortografię, uzupełniając wyrazy odpowiednimi literami, a także utrwalają znajomość związków frazeologicznych i przysłów.

Galeria zdjęć tutaj

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu z matematyki

Prowadzący zajęcia: Ewa Pawłowska - mgr matematyki, ukończony kurs egzaminatora sprawdzianu po klasie szóstej. Głównym celem zajęć jest wyrównanie braków programowych z matematyki oraz przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI. Wykorzystanie dużej bazy środków dydaktycznych (gry i puzzle logiczne, szachy, multimedia) pozwala na prowadzenie zajęć ciekawymi metodami nauczania, co podnosi ich efektywność. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze skierowane są do uczniów klas szóstych.

Galeria zdjęć tutaj

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne w ramach projektu ,,Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych” rozpoczęły się 8.11.2013r. Odbywają się raz w tygodniu w piątek w godzinach 13.40 – 15.40. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas IV – VI przejawiających trudności w nawiązywaniu właściwych relacji rówieśniczych i społecznych. Zajęcia prowadzą socjoterapeutki: Barbara Brzozowska oraz Anna Samborska, które realizują autorski program ,,Kolorowe emocje’. Zadaniem zajęć jest dostarczenie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń umożliwiających budowanie adekwatnej samooceny dziecka, wiary i ufności we własne siły oraz usprawnianie umiejętności wyrażania uczuć i komunikowania się. Zajęcia skierowane są na realizację celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Podczas zajęć uczniowie rozwijają umiejętności społeczne, interpersonalne, uczą się rozpoznawać, nazywać i wyrażać emocje oraz współpracować w grupie. Przy użyciu różnorodnych metod: scenki sytuacyjne, zagadki, wytwory prac dzieci, opowiadania, bajki terapeutyczne, techniki relaksacyjne oraz gry edukacyjno – logiczne. Uczniowie nabywają nowe umiejętności, a także utrwalają już te zdobyte. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach i zabawach z wykorzystaniem np. kart dialogowych oraz chusty animacyjnej Klanzy.

 

 

Klub Odkrywców

Od października ruszył „Klub Odkrywców” - moduł dla uczniów klas IV, V i VI żądnych wiedzy o otaczającym ich świecie, chcących pogłębić wiadomości z zakresu chemii, fizyki i biologii. W poniedziałki i środy odbywają się spotkania dla prawdziwych naukowych zapaleńców J. Każdy uczestnik ma możliwość, aby tak jak każdy naukowiec, odkrywać, doświadczać, eksperymentować pod czujnym okiem pani Joanny. Grupy o wdzięcznych nazwach „Dynamity” i „Atomy” doświadczyły już efektownych reakcji chemicznych, poznały nowe pojęcia związane z odczynami, smakiem, tworzyły różnorodne mieszaniny, wśród których znalazła się nawet zrobiona własnoręcznie oranżada. Już od stycznia rusza kolejna tura zajęć, a młodzi badacze spróbują swoich sił przy wykonywaniu nowych doświadczeń.

Galeria zdjęć tutaj

 

 

 

Uwaga rodzice i uczniowie klas IV – VI

Rusza projekt „Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych”!

 

Projekt jest realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie klas IV – VI naszej szkoły. Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje zajęcia pozalekcyjne: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, socjoterapię. Głównym celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych uczniom poprzez możliwość udziału w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, wyrównujących braki edukacyjne oraz wspierające oddziaływania wychowawcze.

Charakterystyka zajęć

Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje realizacje zajęć pozalekcyjnych:

 

 1. I. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
  1. język niemiecki - 2 grupy po 8 osób w każdej z uzdolnieniami i pasją językową, dobrymi ocenami, laureaci konkursów,
  2. język rosyjski - 1 grupa - 8 osób: łącznie 5dziewcząt i 3chłopców z uzdolnieniami i pasją językową, dobrymi ocenami, laureaci konkursów,
  3. klub odkrywców - 2 grupy po 8 osób: łącznie 9 dziewcząt i 7chłopców z pasją przyrodniczą, wysokimi ocenami; zajęcia rozwijają kompetencje kluczowe matematyczne, naukowo-techniczne i umiejętności uczenia się,
  4. koło logicznego myślenia -2 grupy po 8 osób: łącznie 6 dziewcząt i 10 chłopców z pasją matematyczną, wysokimi ocenami, laureaci konkursów.
  5. klub reportera - 1 grupa - 8 osób: łącznie 5 dziewcząt i 3 chłopców z pasją polonistyczną i dziennikarską, wysokimi ocenami, laureaci konkursów z języka polskiego; ramach zajęć powstanie gazetka szkolna wydawana przez uczestników,
  6. muzyka/rytmika/taniec - 3 grupy po 8 osób: łącznie 14 dziewcząt i 10 chłopców z pasją i uzdolnieniami wokalno-tanecznymi,
  7. wolontariat -1 grupa, 8 osób: 5 dziewcząt, 3 chłopców z pasją społecznikowską, chęcią aktywnego działania w szkole i środowisku lokalnym; składają się z części warsztatowej i praktycznej realizacji projektu społecznego według autorstwa młodzieży.

 

 1. II. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (przygotowanie do sprawdzianu w klasie VI)
 2. III. Socjoterapia

 

Wszystkie zajęcia obejmują 40 godzin zajęć - 20 spotkań po 2 godz. dydaktyczne w każdym z 2 lat projektu. Uczestnicy wszystkich zajęć otrzymają komplet pomocy dydaktycznych ułatwiających naukę (m.in.: pendrive, teczka, długopis). W ramach każdych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe przewidziane są 2 wyjścia edukacyjne związane z tematyką (teatr, muzeum, wystawa, koncert, impreza kultur. itp.). Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (tablice interaktywne i inne pomoce) i odbywać się będą na terenie szkoły po zakończonych zajęciach edukacyjnych.

 

Zasady rekrutacji, komisja rekrutacyjna

Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się na terenie szkoły w dniach 27.09.2013r. – 10.10.2013r. Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku. Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest złożenie następujących dokumentów i oświadczenia:

a)         karta zgłoszenia do udziału w projekcie wraz z opinią nauczyciela/wychowawcy,

b)        oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział ucznia w projekcie,

c)         oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia.

Zasady uczestnictwa w projekcie

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego. Szczegółowy Regulamin Projektu dostępny jest w sekretariacie szkoły, na tablicy ogłoszeń projektu i u wychowawców klas. Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 30 września o godz. 18:00 w stołówce szkolnej.

Pliki do pobrania:

karta zgłoszenia

deklaracja uczestnictwa