Lekcja o Funduszach Europejskich VI PDF Drukuj Email

„Lekcja o Funduszach Europejskich VI”

Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej. Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich.

Tegoroczna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzą się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznają możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Omówiona zostanie także rola Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego.

Nasza szkoła otrzymała bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych: gotowy scenariusz lekcji, edukacyjne gry planszowe „PROJEKT: MIASTO!”, film animowany oraz broszury i gadżety dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.

Dodatkowo nauczyciele wraz z uczniami po przeprowadzeniu zajęć będą mogli wziąć udział w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w najbliższym otoczeniu. Autorzy najlepszych prac otrzymają wartościowe nagrody wspierające nauczanie w szkołach.

Do udziału w akcji zostało zakwalifikowanych 500 klas z pięciu województw Polski Wschodniej. W naszej szkole zajęcia odbędą się w klasach VIII i przeprowadzi je Pani Agnieszka Baranowska.

Więcej informacji o projekcie na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.

 

 
Nowy projekt 2021/2022 Potęga umysłu - sukces do potęgi PDF Drukuj Email

„POTĘGA UMYSŁU – SUKCES DO POTĘGI”
(RPPD.03.01.02-20-0453/19)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel projektu:

Wyrównanie szans i zdobycie przez 80 uczniów i 74 uczennice Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku umiejętności, które umożliwią im odnoszenie sukcesów na dalszych etapach kształcenia, przygotują ich do egzaminu ósmoklasisty  oraz podniesienie kwalifikacji 3 nauczycieli w okresie od 07.2021 do 06.2023.

Planowane rezultaty:

- rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych postaw u 44 uczniów i 48 uczennic,

- poprawa funkcjonowania w środowisku szkolnym 36 uczniów i 26 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 3 nauczycieli,

- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Grupa docelowa: 80 uczniów i 74 uczennice, 3 nauczycieli SP nr 16 w Białymstoku.

Główne formy wsparcia w projekcie:

- doposażenie pracowni przyrodniczych oraz w narzędzia TiK,

- doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

- zajęcia rozwijające uzdolnienia,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia specjalistyczne.

Wartość projektu: 1 037 301,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 933 001,00 zł

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zaprasza do udziału w rekrutacji uczniów klas I-VIII na zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Potęga umysłu - sukces do potęgi” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zajęć pozalekcyjnych, zasad rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu. Rekrutacja trwa do 30 września br. do godz. 15:00. W tych dniach do sekretariatu szkoły należy złożyć „Kartę zgłoszenia do udziału w projekcie” z zaznaczeniem rodzaju zajęć rozwijających, którymi uczeń jest zainteresowany (od nr 1 do 17). Dodatkowo uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych po zakwalifikowaniu przez nauczyciela/specjalistę/pedagoga.

KARTA DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN PROJEKTU TUTAJ

Szczegóły dotyczące projektu oraz rekrutacji do udziału w zakładce Potęga umysłu - sukces do potęgi

 
Rekrutacja do projektu 2019/2020 PDF Drukuj Email

Szanowni Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zaprasza do udziału w II turze rekrutacji uczniów klas I, klas IV – VI oraz klas VII - VIII na zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zajęć pozalekcyjnych, zasad rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się w „Regulaminie projektu pn. „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy” (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia 09.09.2019 r.). Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 10 września i potrwa do 17 września 2019 r. do godz. 15:00. W tych dniach do sekretariatu szkoły należy złożyć „Kartę zgłoszenia do udziału w projekcie” z zaznaczeniem rodzaju zajęć rozwijających, którymi uczeń jest zainteresowany (od nr 1 do 6). Dodatkowo uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych na podstawie opinii nauczyciela lub pedagoga (od nr 7 do 9).

 

REGULAMIN PROJEKTU TUTAJ

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA  TUTAJ

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA NAUCZYCIELI TUTAJ

 
Projekt 2018/2019 PDF Drukuj Email

„PRZEWODNIK, TROPICIEL, ODKRYWCA – MEANDRY WIEDZY”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych 110 uczniów (45K, 65M) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji 35 nauczycieli (32K, 3M) Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

Planowane efekty:

-  rozwój uzdolnień,

-  rozwój przedsiębiorczości/kreatywności/inicjatywności lub innowacyjności u wszystkich uczniów objętych wsparciem,

-  poprawa funkcjonowania w środowisku szkolnym 65 uczniów i 45 uczennic z SPE,

-  podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 3 nauczycieli i 32 nauczycielek,

-  doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Wartość projektu: 539 449,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 476 823,76 zł

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zaprasza do udziału w rekrutacji uczniów klas I i klas IV – VI na zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zajęć pozalekcyjnych, zasad rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się w „Regulaminie projektu pn. „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy”. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 22 marca i potrwa do 28 marca br. do godz. 15:00. W tych dniach do sekretariatu szkoły należy złożyć „Kartę zgłoszenia do udziału w projekcie” z zaznaczeniem rodzaju zajęć rozwijających, którymi uczeń jest zainteresowany (od nr 1 do 14). Dodatkowo uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych na podstawie opinii nauczyciela lub pedagoga.

KARTA DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN PROJEKTU TUTAJ

 
Projekt naukowy Mlodzi Cyfrowi 2018/2019 PDF Drukuj Email

 
Program SKS PDF Drukuj Email

W kolejnym roku 2019 kontynuujemy realizację programu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji - "Program SKS". Zajęcia w naszej szkole prowadzą nauczyciele: Pan Dawid Malinowski i Pan Bogusław Aksamitowski.

Idea Programu:

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Trzecia edycja Programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2019 r.

 

Cele Programu:


1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 
Dzialaj z impetem 2018/2019 PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Działamy z impetem My, działajcie także i Wy”.  Celem Konkursu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET. Członkowie koła przyrodniczego pod opieką p. Katarzyny Silwon przygotowali plakat, który został zgłoszony do konkursu. Od 26 listopada 2018 r. od godziny 12:00 do 7 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 można głosować na prace konkursowe. Zachęcamy rodziców uczniów i przyjaciół szkoły do oddania głosu. 1 głos = 1 punk. A im więcej punktów tym większa szansa znalezienia się w gronie zwycięzców.

Jak głosować?

 1. Należy wejść na stronę dzialajzimpetem.pl
 2. Kliknąć głosuj na swoją szkołę.
 3. Wpisać nazwę szkoły i miasto.
 4. Kliknąć „Oddaj głos”.
 5. Wpisać adres e-mail (zostanie wysłany link).
 6. Należy wejść na swoją pocztę
 7. Potwierdzić oddanie głosu klikając na link.

Z góry dziękujemy za każdy oddany głos.

Katarzyna Silwon wraz z dziewczynkami z klasy 5 b.

 
Lekcja o funduszach eurpejskich PDF Drukuj Email

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich V”, tym samym znaleźliśmy się w gronie 268 placówek oświatowych z 5 województw Polski Wschodniej biorących udział w tym projekcie!

W ramach akcji uczniowie (klasy 6-8) mają możliwość uczestnictwa w wyjątkowych zajęciach, przybliżających im świat Funduszy Europejskich. Co świadczy o ich niezwykłości? Przede wszystkim formuła zajęć. Podstawowym materiałem dydaktycznym lekcji jest komiks oraz film animowany. Komiks nosi tytuł „Fundusze Europejskie – Z nimi wszystko jest możliwe” i przedstawia historię Olka, niepełnosprawnego chłopca, który sądzi, że nie poradzi sobie w „zewnętrznym” świecie, poza swoim mieszkaniem oraz jego koleżanki Julki – nowej sąsiadki, która namawia chłopca na wzięcie udziału w szkolnej wycieczce. Wyjazd z klasą otwiera Olka na nowe doświadczenia. Chłopak widzi zmiany w otaczającej go rzeczywistości, którą w znacznej mierze kształtują Fundusze Europejskie i chce zacząć bardziej korzystać z życia. Natomiast film animowany pokazuje uczniom, przez pryzmat wycieczki szlakiem rowerowym Green Velo, jak wiele ciekawych i wartościowych projektów jest finansowanych ze środków Unii Europejskiej na terenie Polski Wschodniej. To dzięki tym materiałom, uczniowie dowiadują się, jakie inicjatywy wspierają środki unijne i jak bardzo zmieniło się ich własne otoczenie, dzięki Funduszom Europejskim! Dodatkowo uczniowie mogą wziąć udział w konkursie wiedzy, w którym do wygrania są ciekawe nagrody.

Zajęcia w ramach projektu odbyły się 25 i 26 października 2018r w klasach ósmych.

 
Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczen kluczem do sukcesu 2018/2019 PDF Drukuj Email

W ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" uczniowie klas 5 pojechali na wycieczki przyrodnicze do Ziołowego Zakątka oraz do Wigierskiego Parku Narodowego.

 

Uczestnicy zajęć z doradztwa zawodowego pojechali na wycieczki zawodoznawcze do Firmy CORAL w Choroszczy, Telewizji Białystok oraz do siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

 

 

 
Projekt BohaterON -wlacz historie PDF Drukuj Email
Miniprojekt  historyczny BohaterON – włącz historię realizowany w naszej szkole przez panie Beatę Jatel - nauczyciela historii i Beatę Surmacewicz - nauczyciela polskiego, okazał się jednym z trzech najlepszych w całej Polsce! Zwycięzcy – uczniowie klasy VI a – w nagrodę pojadą na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Pięć najbardziej zaangażowanych uczennic zwiedzi szlak Polskiego Państwa Podziemnego i Powstańców Warszawskich.

Kampania historyczna upamiętniająca Powstańców Warszawskich była realizowana w Szesnastce od września 2017 r. W jej ramach przygotowano m.in.  inscenizację „Mały Powstaniec” na podstawie wspomnień harcerza Tymoteusza Duchowskiego, wysłano ponad 130  kartek napisanych przez uczniów naszej szkoły do Powstańców Warszawskich, przeprowadzono zajęcia historyczno - polonistyczne nt.: „Poczta powstańcza”. Uczniowie przygotowali również  wystawy prac pt. „Powstanie Warszawskie w oczach dzieci” oraz „Postacie z Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego”,  zaprezentowali także z okazji Święta Niepodległości piosenkę „Dziewczyna z granatem” oraz wzięli udział w konkursie  Kahoot! - „Włącz historię” i projekcie czytelniczym opartym na książce Moniki Kowaleczko - Szumowskiej pt.: „Fajna ferajna”.


Zwycięzcom gratulujemy!
 
Uczymy dzieci programowac 2017-2018 PDF Drukuj Email

Uczniowie z klas I - III biorą udział w ogólnopolskim programie "Uczymy Dzieci Programować".
W każdym tygodniu czekają na nich zadania do wykonania przy użyciu robotów bądź na macie. Celem programu jest  świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji. Zajęcia prowadzi Pani Marta Wilczko i Pan Kamil Komorowski.

 

 


 
Projekt Szesnastkowa Epidemia Dobra PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2017/2018 klasa 6B wraz z wychowawcą realizuje autorski projekt pt. „Szesnastkowa Epidemia Dobra” w ramach projektu Departamentu Edukacji Urzędu Miasta w Białymstoku „Dobro to norma – bądź normalny”. Uznaliśmy zgodnie, że źródłem dobra jest szacunek i pod tym kontem podeszliśmy do tematu. Jesteśmy bardzo dumni, gdyż nasze pomysły zostały wyróżnione na terenie miasta Białegostoku. A oto nasza prężna drużyna koordynatorów po spotkaniu roboczym w Departamencie Edukacji.

Więcej…
 
Aktywna tablica 2017/2018 PDF Drukuj Email

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –

„Aktywna tablica”

W ramach rządowego programu "Aktywna tablica" otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup dwóch monitorów interaktywnych. Sprzęt został zakupiony i użytkowany jest w salach 107 i 111.

 
Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczen kluczem do sukcesu 2017/2018 PDF Drukuj Email

Projekt „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0040/15

Od września 2017 roku dołączyliśmy do realizatorów projektu. Celem projektu jest udoskonalenie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie przez nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu umiejętności ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nabycie przez  uczennice/uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.03.2017-28.02.2019.
Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Zakres wsparcia Uczestników Projektu obejmuje kompleksowy program wspomagania szkoły, obejmujący realizację zajęć dla uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli.

Zajęcia kształcące kompetencje kluczowe dla uczennic/uczniów:

 1. Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne, w tym dla uczennic/uczniów ze SPE
 3. Wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych działających na terenie woj. podlaskiego
 4. Zajęcia kształcące kompetencje językowe komunikacyjne
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów ze SPE
 6. Międzynarodowy program kreatywności - "Oczyma Wyobraźni"
 7. Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest - społeczna odpowiedzialność w edukacji
 8. Aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej

Szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli:

 1. Wdrożenie urządzeń cyfrowych oraz sprzętu zakupionego do szkół
 2. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni szkół
 3. Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego przez nauczycieli przedmiotu
 4. Szkolenie doskonalące w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy
 5. Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej wykorzystujące możliwości TIK
 6. E-learningowe uzupełniające szkolenie dla uczestników szkoleń z pkt. 3.5
 7. Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" / „Trening zastępowania agresji”
 8. Praktyczne metody twórczego nauczania „Oczyma Wyobraźni”
 9. Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycielek/nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W ramach Projektu szkoła została również wyposażona w sprzęt przydatny do prowadzenia zajęć: laptopy z pakietem biurowym, projektory multimedialne, tablice interaktywne, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, wizualizery, ekrany projekcyjne i szereg pomocy dydaktycznych.

 
Profilaktycy.pl PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka przystąpiła do współpracy z Fundacją "Masz Szansę" w zakresie realizacji projektu pn. "System oddziaływań profilaktycznych w Polsce - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali" realizowanego w ramach zadania publicznego  "Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce" na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej.

Informacje o wydarzeniach związanych z projektem www.profilaktycy.pl

 
Innowacje 2016/2017 PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki realizujemy 9 innowacji

W ramach projektu "Pilotażowe wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach" w naszej placówce realizowane są trzy innowacje:

 

1. "Programik plus" - pilotażowe wdrożenie programowania na zajęciach pozalekcyjnych koła komputerowego - autorstwa Pani Małgorzaty Woroszyło (dokumentowanie działań na blogu fani-it-sp16.blogspot.com) - prezentacja z pierwszego roku realizacji innowacji TUTAJ

2. "Programowanie interaktywnych ćwiczeń matematycznych" - autorstwa Pani Izabeli Kardasz

3. "Programowanie od pierwszaka" - pilotażowe wdrożenie programowania dla uczniów klasy 1 - autorstwa Pani Izabeli Kardasz

 

Do rejestru innowacji pedagogicznych prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty zostały wpisane również następujące innowacje:

 

4. "Stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka 6-letniego poprzez naukę gry w szachy" - autorstwa Pani Moniki Bućko, Pani Agnieszki Wasilewskiej i Pani Barbary Smacznej

5. "All you need is Math" - autorstwa Pani Ewy Pawłowskiej oraz Pani Justyny Czerepskiej

6. "Turn ON reading" - autorstwa Pani Justyny Czerepskiej

7. "Edukacja przez szachy" - autorstwa Pani Agnieszki Malinowskiej oraz Pani Pauliny Żarniewskiej

8. "Czytam więc piszę" - koło małych redaktorów. Zajęcia doskonalące umiejętności pisania różnych form wypowiedzi poprzez czytanie wzorów tekstów i stworzenie na ich podstawie "Małego poradnika pisania" - autorstwa Pani Beaty Surmacewicz oraz Pani Marty Kluczyk

9. "Zarażeni czytaniem" - pozalekcyjne zajęcia wykorzystujące teatrzyk kamishibai i lapbook do doskonalenia techniki czytania, rozwijania wyobraźni, zdolności plastycznych - autorstwa Pani Agaty Żebrowskiej, Pani Julity Wasilewskiej, Pani Joanny Derkowskiej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3