Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016 Drukuj

W tym roku szkolnym po raz drugi zajęliśmy I miejsce wśród szkół publicznych miasta Białegostoku!

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM!

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016

Wyniki z trzech przedmiotów są bardzo wysokie. Szkoła znajduje się w 8 – przedziale skali staninowej z części 1 oraz w 9 (najwyższym) przedziale z części 2. Z języka polskiego wynik średni 80% (w ubiegłym roku 79%), z matematyki 77% (w ubiegłym roku 80%), z angielskiego 92% (w ubiegłym roku 94%). Wynik najniższy z polskiego 50% (w ubiegłym roku 24%), z matematyki 40% - tak jak w ubiegłym roku, z angielskiego 65% (w ubiegłym roku 75%). Ze wszystkich przedmiotów najwyższym wynikiem było 100%. Odchylenie standardowe z polskiego 14% (w ubiegłym roku 16%), z matematyki 18% (w ubiegłym roku 14%), z angielskiego 9% (w ubiegłym roku 7%).

Wynik średni z języka polskiego w szkole 80%, w województwie podlaskim i w kraju 71%. Wynik średni z matematyki w szkole 77%, w województwie podlaskim i kraju 54%. Wynik średni z języka angielskiego w szkole 92%, w województwie podlaskim 70%, w kraju podobnie 71%. Najniższe wyniki z języka polskiego w szkole 50%, w województwie i w kraju 0%. Najniższe wyniki z matematyki w szkole 40%, w województwie i kraju 0%. Najniższe wyniki z języka angielskiego w szkole 65%, w województwie 8%, w kraju 0%. Najwyższe wyniki to 100% w szkole, województwie i kraju ze wszystkich przedmiotów. Odchylenie standardowe z języka polskiego w szkole – 14%, województwie i kraju odpowiednio 18-17%. Odchylenie standardowe z matematyki w szkole wynosi 18%, w województwie i kraju 27%. Odchylenie standardowe z języka angielskiego w szkole wynosi 9%, w województwie i kraju 22%.

Nikt z uczniów nie uzyskał w klasie 6A wyniku 0%. Wynik szkoły z matematyki jest o 23% wyższy od wyniku województwa i kraju przy 9% niższym odchyleniu standardowym. Średnia z języka angielskiego jest o 22% wyższa od wyniku województw i kraju przy 13% niższym odchyleniu standardowym.

 

GRATULUJEMY NASZYM SZÓSTOKLASISTOM!!!

 

Rodzaj wskaźnika

Język polski

Matematyka

Język angielski

Liczba uczniów

24

24

24

Wynik średni (%)

80

77

92

Wynik najniższy (%)

50

40

65

Wynik najwyższy (%)

100

100

100

Odchylenie standardowe (%)

14

18

9

 

Rodzaj wskaźnika

Język polski

Matematyka

Język angielski

Liczba uczniów

24

24

24

Wynik średni (%)

80

77

92

Wynik najniższy (%)

50

40

65

Wynik najwyższy (%)

100

100

100

Odchylenie standardowe (%)

14

18

9